vopgroup.cz VOP GROUP s.r.o. - O firmě

vopgroup.cz
Title: VOP GROUP s.r.o. - O firmě
Keywords: vop group, spojovací technika, mobilní komunikace, dieselové soustrojí, motorismus, pneuservis, autoservis, technické plyny, plasty, podlahové krytiny
Description: Popis ?innosti firmy
vopgroup.cz is ranked 17184528 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,919. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vopgroup.cz has 43% seo score.

vopgroup.cz Information

Website / Domain: vopgroup.cz
Website IP Address: 81.91.86.10
Domain DNS Server: ns2.web4u.cz,ns.web4u.cz

vopgroup.cz Rank

Alexa Rank: 17184528
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vopgroup.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,919
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $568
Yearly Revenue: $6,919
Daily Unique Visitors 1,744
Monthly Unique Visitors: 52,320
Yearly Unique Visitors: 636,560

vopgroup.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 07:07:13 GMT
Server nginx/1.9.10

vopgroup.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
vop group 12 2.46%
spojovací technika 0 0.00%
mobilní komunikace 0 0.00%
dieselové soustrojí 0 0.00%
motorismus 0 0.00%
pneuservis 1 0.22%
autoservis 2 0.45%
technické plyny 0 0.00%
plasty 0 0.00%
podlahové krytiny 1 0.38%

vopgroup.cz Traffic Sources Chart

vopgroup.cz Similar Website

Domain Site Title

vopgroup.cz Alexa Rank History Chart

vopgroup.cz aleax

vopgroup.cz Html To Plain Text

VOP GROUP s.r.o. - O firmě O firmě Certifikace Kontakty Je?áb mostovy Prodáme mostovy je?áb ITECO SD 2/14,0 MD s oto?nym teleskopem a naklápěcími ... Gará?e plechové Prodáme plechové gará?e. Maximální rozměry cca 370x545x300 cm (p?dorys gará?e: ... Náhradní díly kabin LR Defender Prodáme náhradní díly kabin vozidel Land Rover Defender 110 SW, HT – odkládací ... Skladovací kovové boxy Prodáme pou?ité skladovací kovové boxy. Rozměry ? x v x h: 149 x 95 x 100 ... Nabíjecí soustrojí AB-1P/30 Prodáme nabíjecí soustrojí AB-1P/30 s dvoutaktním benzinovym motorem ur?ené ... O firmě VOP GROUP, s.r.o. byla zalo?ena 9. dubna 1997. Spole?nost plynule navázala na p?edměty ?innosti Vojenského opravárenského podniku 065, ?esky Tě?ín, státní podnik, jeho? ve?kery majetek a know-how p?evzala ke dni 1.12.1997. Po?ínaje rokem 1999 spole?nost VOP GROUP, s.r.o. za?íná klást d?raz rovně? na rozvoj civilních aktivit. Otevírá se stola?ské st?edisko, ve kterém se za?íná vyrábět nábytek na zakázku a v listopadu tého? roku se otevírá prodejna spot?ební elektroniky a bílé techniky. V pr?běhu roku 2000 se firma rozhodla roz?í?it své slu?by motorist?m, které se do té doby omezovaly pouze na prodej pneumatik a akumulátor? AKUMA. V únoru 2000 firma otev?ela sv?j vlastní pneuservis. V tém? roce spole?nost VOP GROUP, s.r.o. prohloubila svou spolupráci se spole?ností Barum Continental, spol. s r.o. a stala se jejím autorizovanym dealerem. Koncem roku 2000 byla v na?í firmě z?ízena prodejna technickych, potraviná?skych a medicinálních plyn? LINDE. Slu?by zákazník?m byly dále roz?í?eny i o st?edisko montá?e televizních a satelitních antén a rozvod?, zvonkovych, video a rozhlasovych rozvod?. Spole?nost VOP GROUP, s.r.o. nadále p?sobí v oblasti strojírenství, vyvoje, vyroby a oprav speciální spojovací techniky. Zavedla vyrobu hovorovych souprav pro komunikaci v mobilních spojovacích prost?edcích a vyrábí dieselové nabíjecí soustrojí. Rok 2001 se nese ve znamení dal?ího zkvalitňování a rozvoje slu?eb motorist?m a VOP GROUP, s.r.o. otevírá autoservis. Zavádí do své náplně opravy elektroinstalace v automobilech, montá? hands free sad, atd. Firma VOP GROUP, s.r.o. byla spole?ností Barum Continental, spol. s r.o. za?azena do její sítě vybranych pobo?ek, které mohou poskytovat motorist?m celoevropskou garanci v systému slu?eb PNEUS EXPERT. Spolupráce se spole?ností Barum Continental, spol. s r.o. byla povy?ena na úroveň franchisingu. Spole?nost VOP GROUP, s.r.o. zaji??uje povinnost zpětného odběru pneumatik dle §38 odst. 3 z.?. 185/2001Sb. Tato povinnost je dle § 38 odst. 4 z.?. 185/2001Sb. plněna bezúplatnym odběrem pneumatik v na?í provozovně VOP GROUP, s.r.o. (Lípová 1128, 737 23 ?esky Tě?ín). Podle § 3 odst. 1 vyhl. ?. 237/2002 Sb., o podrobnostech provedení zpětného odběru, sdělujeme, ?e opot?ebené pneumatiky jsou bezplatně odebírány u na?ich prodejc? spot?ebiteli. Zároveň dochází k roz?í?ení prodávaného sortimentu v prodejním centru o speciální podlahové krytiny. V tém?e roce firma zavedla systém ?ízení jakosti dle normy ISO 9001:1994 a úspě?ně absolvovala certifika?ní audit. V roce 2003 firma roz?i?uje portfolio nabízenych produkt? a slu?eb o zahradní produkty z recyklovanych plast?. Z hlediska firmy p?edstavuje vyznamny milník také rok 2004. Firma úspě?ně zvládla certifika?ní audit systému ?ízení jakosti dle nové normy ISO 9001:2000 a zároveň úspě?ně pro?la certifika?ním auditem enviromentálního ?ízení dle normy ISO 14001:1996. V tém?e roce byla certifikována vyroba ocelovych konstrukcí dle normy ?SN 732601 Z2:1994 v rozsahu Maly pr?kaz zp?sobilosti. Autoservis roz?í?il svou nabídku o karosá?ské slu?by, a to v?etně lakování. V roce 2005 firma úspě?ně pro?la certifika?ním auditem dle ?OS 051622. Roz?í?ení aktivit firmy p?inesl i rok 2007, kdy se do nabídky na?í firmy dostala vyroba ?títk? gravírováním a také technologií GRAWERTON. Na?ím záměrem je pak nadále roz?i?ovat sortiment a p?edev?ím zvy?ovat kvalitu námi poskytovanych slu?eb pro dosa?ení maximální spokojenosti na?ich sou?asnych a budoucích zákazník?. Sou?asny ro?ní obrat spole?nosti VOP GROUP, s.r.o. se pohybuje okolo 3 mil EUR. Jednatelem firmy a jejím majitelem je Ing. Vilém Widenka. Firma VOP GROUP, s.r.o. je zapsána v obchodním rejst?íku vedeném Krajskym soudem v Ostravě, oddíl C, vlo?ka 16114. I?: 25370961 Elektro Telekomunika?ní technika Strojírenství Plyny Nákladní doprava Pronájmy a záp?j?ky ?erpací stanice Dota?ní program EU Copyright by VOP GROUP s.r.o. Produced by Odysseus NET s.r.o.

vopgroup.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Sun Jun 05 19:33:10 2016
domain:  vopgroup.cz
registrant: SB:VW101-RIPE_XX
admin-c:  VW101-RIPE
nsset:  NSS:ODYSSEUS-NET:1
registrar: REG-WEB4U
registered: 19.08.1998 02:00:00
changed:  30.10.2006 14:15:00
expire:  27.10.2016
contact:  SB:VW101-RIPE_XX
org:   VOP GROUP s.r.o.
name:   VOP GROUP s.r.o.
address:  ul. Lipova
address:  Cesky Tesin
address:  737 23
address:  CZ
e-mail:  vopgroup@gedip.cz
registrar: REG-WEB4U
created:  10.08.2001 22:13:00
contact:  VW101-RIPE
name:   Vilem Widenka
address:  CZ
phone:  +420 558711160
fax-no:  +420 558711163
e-mail:  vopgroup@gedip.cz
registrar: REG-WEB4U
created:  10.08.2001 22:13:00
nsset:  NSS:ODYSSEUS-NET:1
nserver:  ns2.web4u.cz
nserver:  ns.web4u.cz
tech-c:  SB:ODYSSEUS-NET
tech-c:  ODYSSEUSNET
tech-c:  JS21930-RIPE
registrar: REG-WEB4U
created:  01.10.2007 02:00:00
contact:  SB:ODYSSEUS-NET
org:   Odysseus Net - Internet Top Service
name:   Odysseus Net - Internet Top Service
address:  Wuchterlova 5
address:  Praha 6
address:  16000
address:  CZ
e-mail:  info@odn.cz
registrar: REG-WEB4U
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  01.11.2007 15:29:59
contact:  ODYSSEUSNET
name:   Jaroslav Hou?ka
address:  Banskobystrická 11
address:  Praha 6
address:  16000
address:  CZ
phone:  +420.233931364
e-mail:  jhouska@anlet.cz
registrar: REG-WEB4U
created:  06.08.2002 17:01:00
changed:  14.11.2011 21:06:19
contact:  JS21930-RIPE
name:   Jindra Svitáková
address:  Banskobystrická 11
address:  Praha 6
address:  16000
address:  CZ
registrar: REG-WEB4U
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  14.11.2011 21:02:2